Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, DODACÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
společnosti ABE.TEC, s.r.o., se sídlem č.p. 43, 530 02 Ostřešany
IČO: 25992333, DIČ: CZ25992333


I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní, dodací a záruční podmínky vydává obchodní společnost ABE.TEC, s.r.o., se sídlem č.p. 43, 530 02 Ostřešany, IČO: 25992333 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové oddíl C, vložka 18866 (dále Prodávající nebo ABE.TEC). Tyto všeobecné obchodní, dodací a záruční podmínky platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující nedohodnou v kupní smlouvě některé podmínky jinak. Změny, doplnění a dodatky těchto podmínek a kupní smlouvy vyžadují písemnou dohodu, jinak nejsou platné. Bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není kupující oprávněn převádět na třetí osoby práva a závazky (povinnosti) vyplývající pro něj z uzavřených smluv.
Kupujícím se rozumí zákazník, který poptá, objedná zboží nebo službu, které nabízí Prodávající.

II. Nabídka

Prodávající předá Kupujícímu písemnou nabídku na poptávané zboží (poštou, e-mailem, faxem). Ceny, platební podmínky, dodací termíny uvedené v nabídce mají informativní charakter. Platnost nabídky je 14 dní od data zpracování nabídky, pokud není stanoveno jinak. Tato platnost nabídky se nevztahuje na dodací lhůty, které se mění v závislosti na odběru zákazníků.

III. Objednávka

Kupující zašle Prodávajícímu závaznou objednávku na zboží. Prodávající zašle následně Kupujícímu Potvrzení objednávky a toto Potvrzení se stává závazné pro obě strany a nelze je stornovat. Storno objednávky ze strany Kupujícího lze provést pouze po dohodě s Prodávajícím a po uhrazení části nákladů vzniklých Prodávajícímu při plnění objednávky.

IV. Dodací lhůta

ABE.TEC, s.r.o. drží výrobky skladem, tyto výrobky budou zákazníkovi dodány do 3 - 5 pracovních dnů od Potvrzení závazné objednávky, tj. předány transportní službě k dodání na adresu zákazníka. Skladové zásoby však nepokrývají veškerý sortiment nabízených výrobků zahraničních firem a na základě objednávky zákazníka je nutné je objednat u mateřské firmy.

Ceny výrobků jsou kalkulovány pro český a slovenský trh a tato kalkulace je vyvážena tím, že se objednávky zákazníků kumulují a poté ABE.TEC, s.r.o. odesílá hromadnou objednávku mateřské firmě v zahraničí. Kumulovanou objednávku výrobků zahraničních firem bude ABE.TEC, s.r.o. odesílat vždy 21. (dvacátý první) den v měsíci. Mateřské firmy garantují dodání zboží do 3-5 týdnů. Zákazník tedy soustředí své požadavky u firmy ABE.TEC, s.r.o. do 20.(dvacátého) dne v měsíci včetně s tím, že dodací lhůta do jeho firmy bude 3-5 týdnů po tomto datu.
U objednávek zákazníků, které přijme ABE.TEC, s.r.o. v termínu po 20. dnu v měsíci, ABE.TEC, s.r.o. negarantuje možnost doobjednání ke kumulované objednávce v daném měsíci.

Výše uvedené se nevztahuje na objednávky v hodnotě nad 50.000,- Kč bez DPH, pokud není dohodnuto jinak. Tyto objednávky budou vyřízeny v termínu mimo kumulované objednávky bez podílu na nákladech na dopravu zboží.

V. Dodací podmínky

Pokud zákazník požaduje zboží dodat urychleně mimo výše uvedený termín bude nezbytné doručit zboží ze zahraničí transportními službami mimo kumulovanou objednávku s tím, že se zákazník bude podílet na nákladech na tuto dopravu. Konkrétní částka mu bude vždy sdělena předem a k objednání zboží mimo kumulovanou objednávku dojde až po odsouhlasení obou stran – zákazníka i ABE.TEC, s.r.o.

Objednané zboží prodávající doručí dle velikosti a váhy smluvní přepravní službou. Doba přepravy je závislá na podmínkách přepravních firem Rozměry a hmotnost balíku se řídí podmínkami každého přepravce. Doprava zboží větších rozměrů nebo vyšší váhy bude dohodnuta individuálně. Prodávající neodpovídá za zdržení ani poškození zboží zaviněná přepravcem.
Dodané zboží přepravní společností je Kupující povinen bezodkladně zkontrolovat a případné porušení zboží reklamovat u prodávajícího nejpozději do 2 dnů ode dne dodání.

Osobní odběr - zboží si můžete vyzvednout osobně ve výdejním místě v provozovně společnosti – ABE.TEC, s.r.o., č. p. 43, 530 02 Ostřešany. Lze vyzvednout pouze předem uhrazené zboží, není možná platba v hotovosti ani platební kartou. Provozní doba: Po – Pá 8.00 – 15.00 hod, v jinou dobu po dohodě telefonem či emailem. Vždy vyčkejte na telefonát nebo email potvrzujícího přítomnost Vámi objednaného zboží na provozovně.

VI. Balení

Zboží je dodáváno v obalu, vhodném (případně povinném) pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnuté dopravní podmínky tak, aby se zabránilo poškození zboží během přepravy do sjednaného místa určení. Obaly na balení jdou k tíži Kupujícího, pokud není uvedeno jinak.

VII. Ceny

Pokud není ujednáno jinak, kupní cena zboží či služby se rozumí „ze závodu“ (EX WORKS, INCOTERMS 2000), bez nákladů na balení, bez nakládky na dopravní prostředek, bez přepravních nákladů a bez pojištění. Rovněž tak nejsou v cenách započítána žádná cla, daně příp. celní a jiné poplatky placené mimo území ČR.

VIII. Platební podmínky

Nový zákazník je ten, který v minulosti u Prodávajícího neuskutečnil žádný nákup nebo který poslední nákup u Prodávajícího uskutečnil před více než 3 lety (počítáno od data aktuální objednávky). První tři nákupy nového zákazníka budou vždy zrealizovány 100% platbou předem, tj. na dobírku nebo na zálohovou fakturu. Pokud nebude dohodnuto jinak, na čtvrtý a následně další nákup zboží bude Prodávajícím vystavena faktura, která bude Kupujícímu zaslána poštou případně přímo se zbožím. Platba za zboží proběhne převodem na účet Prodávajícího, který je uveden na faktuře. Při objednávce zboží (při čtvrtém a dalším nákupu) v celkové hodnotě nad 50.000,- Kč, Prodávající požaduje akontaci 50% z celkové hodnoty zboží, pokud není dohodnuto jinak. Splatnost faktury je 14 dní, pokud není dohodnuto jinak. Za každý den prodlení platby bude Kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% prodejní ceny za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit nebo upravit platební podmínky.

Platební podmínky pro objednání školení nebo workshopu

Účast na školení nebo workshopu je podmíněna zaplacením zálohové faktury, kterou zašle obchodní asistentka dodavatele. Bezplatné zrušení objednávky můžete provést nejpozději 1 pracovní den před uzávěrkou přihlášek na dané školení nebo workshop a musí být potvrzeno písemně. Při zrušení objednávky do 5 pracovních dnů před zahájením školení bude Kupujícímu účtován storno poplatek ve výši 50%, při neúčasti se kurzovné nevrací, zastoupení jiným účastníkem je možné. Při neomluvené neúčasti se kurzovné nevrací.

IX. Záruka

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka se nevztahuje na výměny nebo opravy způsobené hrubým zacházením, zanedbanou údržbou, nedodržením návodu na obsluhu nebo jiným nevhodným nakládáním se zařízením. Pokud není stanoveno jinak, je délka záruky za jakost stanovena 1 rok od data dodání. Jako záruční list slouží faktura na uvedené zboží.

Záruka se nevztahuje na součásti spotřebního charakteru, jako jsou pájecí hroty, vaničky, filtry, topná tělíska, aj.. Záruku na pájecí hroty a topná tělíska lze uplatnit pouze v případě zjevných vad od výrobce.

V případě reklamace si dopravu zboží určeného na opravu či výměnu hradí Kupující, dopravu opraveného zařízení hradí Prodávající. V případě, že se jedná o reklamaci výměnným způsobem, tj. Prodávající zašle Kupujícímu pouze nový díl na výměnu, vadný díl zašle Kupující zpět až po dohodě s Prodávajícím. Doba na vyřízení reklamace je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem, 3. bude-li závada takového charakteru, že bude nezbytná konzultace s výrobcem případně dovoz náhradních dílů ze zahraničí, bude tato závada odstraněna v závislosti na dodacích lhůtách zahraničního výrobce.

X. Servis a náhradní díly

Prodávající zajišťuje záruční a pozáruční servis na prodané zboží. Dopravu zboží určeného na opravu si hradí Kupující, dopravu opraveného zařízení hradí Prodávající.

XI. Ochrana osobních údajů

Pro ochranu osobních údajů zajišťuje Prodávající technická a organizační bezpečnostní opatření, kterými spravované údaje chrání před neoprávněnou manipulací, ztrátou, zničením, přístupem nepovolaných osob či neoprávněným zveřejněním. Ustanovení týkající se ochrany soukromí a osobních údajů je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů – ABE.TEC s.r.o.

XII. Odpovědnost za správnost údajů a ukládání cookies

Informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající nemůže bezvýhradně garantovat správnost obsahu a nenese vůči jiné straně odpovědnost za škodu způsobenou použitím informací z eshopu nebo odkazovaných webových stránek.

Soubory cookies jsou malé textové soubory obsahující jedinečný identifikátor, které jsou uloženy na počítači nebo mobilním zařízení kupujícího, takže jeho zařízení může být rozpoznáno, když používá určitou webovou stránku, nebo mobilní aplikaci. Lze je použít pouze po dobu trvání návštěvy Kupujícího nebo mohou být použity k měření toho, jak v průběhu času reaguje na služby a obsah. Soubory cookies pomáhají se zajištěním důležitých vlastností a funkcionalit na webových stránkách Prodávajícího.

Kupující najde podrobnější informace o tom, jak může spravovat soubory cookies, prostřednictvím funkce nápovědy jeho prohlížeče.

XIII. Řídicí právo

Pro případné spory platí právo České republiky. V případě sporu se řídíme za prvé těmito podmínkami, za druhé zákonem č.89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění a za třetí ostatními právními předpisy České republiky.

XIV. Platnost podmínek

Tyto podmínky vstupují v platnost přijetím, případně potvrzením závazné objednávky Kupujícího Prodávajícím, pokud není dohodnuto jinak v písemné smlouvě za souhlasu obou stran.


Tyto podmínky nabývají platnosti: 21. 5. 2018 a platí do odvolání.


 

Naše webové stránky používají cookies, které nám pomáhají zjistit, jak jsou naše stránky používány. Abychom cookies mohli používat, musíte nám to povolit. Kliknutím na tlačítko „OK, souhlasím“ udělujete tento souhlas.


Cookies jsou malé soubory, které webové stránky (i ty naše) ukládají ve Vašem webovém prohlížeči. Obsahy těchto souborů jsou vyměňovány mezi Vaším prohlížečem a našimi servery, případně se servery našich partnerů. Některé cookies potřebujeme, aby webová stránka mohla správně fungovat, některé potřebujeme k marketingové a statistické analytice. Zde si můžete nastavit, které cookies budeme moci používat.

Nezbytné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech